Diferents articles sobre la ceràmica grega a Iberia publicats l’any 2020

Fragment d’un crater de ceràmica apulia trobat a Crevillent (Graells, Lorrio, Esteve 2020, fig. 5. Fotografia: P. Camacho)

Volem ressaltar, a part de les publicacions monogràfiques que hem anant informant al llarg de l’any en aquesta secció, una sèrie d’articles publicats el 2020 sobre la ceràmica grega a Iberia apareguts en diferents revistes científiques. L’article d’E. García Alfonso, Un ánfora ática procedente de las excavaciones del rectorado de la Universidad de Málaga, Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología 29/2, Sevilla, 2020, 65-80, se centra en una àmfora àtica de tipus SOS, de la segona meitat del segle VII aC, relacionada amb la construcció de la muralla fenícia de Màlaga. El treball d’A. Delgado, M. Ferrer i M. Santos, ¿Dualidad étnica o heterogeneidad social? Equipos cerámicos y prácticas cotidianas en la Neápolis de Emporion, c. 425-375 a. C., Zephyrus LXXXV, Salamanca, 2020, 79-108, presenta una anàlisi ceràmica de diferents contextos de la Neàpolis emporitana, valorant la relació percentual existent entre les diverses produccions ceràmiques segons la seva procedència i funcionalitat. Per la seva banda, l’article de R. Graells, A. J. Lorrio i R. Esteve, ¿Quién sostuvo el cielo en Crevillent? A propósito de un fragmento cerámico de El Forat (prov. Alicante), Ottium. Archeologia e Cultura del Mondo Antico 8, 2020, 1-38, analitza un fragment retallat d’un crater de ceràmica apulia, estudiant la iconografia del personatge representat i les causes de la seva presència en aquest assentament alacantí. Finalment, el treball de I. Amorós, Cerámicas importadas del Sector G de La Serreta (Alcoi-Cocentaina-Penàguila). Repertorio, distribución y comensalidad en una ciudad contestana, Saguntum (P.L.A.V.) 52, València, 2020, 95-116, presenta un interessant conjunt de ceràmiques àtiques procedent d’aquest oppidum contestà.

Es pot trobar els links de cada un d’aquests articles a l’apartat “Bibliografia” del nostre web: https://web.iberiagraeca.net/bibliografia/?lang=ca

Més notícies

Scroll to top