Objectius

1.- Crear i mantenir un web en el qual es pugui disposar de tota la informació proporcionada per l’arqueologia sobre la cultura material grega de la  península Ibèrica.

El fenomen de la presència i comerç grec a la península Ibèrica des dels segles VIII al IV aC és un fet ben conegut, en el sentit d’estar ben documentat arqueològicament: s’han identificat els productes grecs que formaven part del intercanvi, la fisonomia i les fases cronològiques d’aquest procés. Conèixer en profunditat aquest fenomen històric i emmarcar-lo en l’àmbit, més ampli, mediterrani, exigeix manegar un elevat nombre de documents arqueològics dispersos actualment en un gran número de publicacions i repertoris, alguns ja antics i amb lògics errors d’identificació cronològica i cultural. Aquests documents, des de les obres de síntesi de Glòria Trías: Cerámicas griegas de la Península  Ibérica (1967), i de Pierre Rouillard: Les grecs à la Peninsule Ibérique (1991), han augmentat exponencialment gràcies a la intensa tasca de recerca i a la multiplicació d’excavacions a tot el territori d’Iberia. I si coneixem amb certa precisió els productes importats, les seves formes, evolució tipològica, tallers d’origen, funcions originàries i els nous significats i llenguatge simbòlic, social i polític que aquests objectes articulen amb la seva inserció en les cultures que els acullen, queda encara molt per fer en el camp de l’anàlisi iconogràfic, doncs no existeix un repertori en detall, un corpus de les imatges importades gregues, pas previ i essencial per a analitzar la interacció dels sistemes simbòlics i la seva adaptació i repercussió en el imaginari ibèric.

El projecte tracta de crear un gran banc de dades, ordenat i posat al dia, amb un gran numero de referències creuades, que serveixi com a instrument precís als historiadors del món antic a la Mediterrània i a la Península Ibèrica per reconstruir diversos processos històrics: sistemes de producció, comerç, colonització, desenvolupament i construcció de sistemes socials, legitimació del poder, construccions ideològiques i simbòliques, fenòmens d’interacció, etc.

Els objectius de la base de dades són:

a) Realització d’un corpus on es reuneixin totes les importacions gregues trobades a Ibèria. Aquest  corpus inclou:
– una base de dades informatitzada.
– un arxiu informatitzat de documentació gràfica de les importacions gregues (fotos i dibuixos).

b) Anàlisi de les importacions gregues, la seva fisonomia i cronologia, agafant els següents aspectes:
– Estudi de les formes i tipus.
– Tallers i pintors.
– Estudi iconogràfic.
– Distribució cronològica.
– Distribució geogràfica.

c)  Anàlisi dels contextos on s’inscriuen les importacions gregues:
– Necròpolis: estudi dels aixovars, anàlisi dels factors simbòlics d’us (rituals, diacrítics, etc.)
– Poblats i factories comercials: estudi dels contextos on apareixen, la seva freqüència i distribució.

2.- Desenvolupar projectes de recerca propis que facilitin el coneixement de la presència cultural grega i la seva interacció amb les societats ibèriques en època antiga.

3.- Potenciar els projectes de recerca de l’Estat espanyol en l’arqueologia grega mediterrània i establir col·laboracions culturals amb les diferents institucions científiques i universitats que desenvolupen aquesta  línia d’investigació.

4.- Formar joves investigadors en el camp de l’arqueologia grega i vincular-los als diferents projectes de documentació i recerca del centre.

5.- Disposar d’un programa de difusió cultural i social del llegat comú grec a la Mediterrània, com un element de cohesió de la identitat cultural mediterrània.

 

Scroll to top